درباره گروه مشاورین باتاب

مدیران باتاب

سیروس غفوریان فر

رئیس هیأت مدیره

جواهر غافلی

مدیرعامل