سومین اچلاس چابک سازی بنگاه های اقتصادی با نگرش افق ۲۰۲۰ با حصور اساتیدی همچون استاد بیدارمغز ،دکتر سهراب رحیمی ،دکتر عباس کریمی دانشگاه الزهرا تهران تاریخ ۳۰ مزداد ماه ۱۳۹۹